KLASSIJUHATAJA TUGIRAAMAT
Reet Saare
Puiatu Lasteaed - Algkool

1. AINEPROGRAMMIDEST TULENEVAID TEEMASID
2. MA OLEN EESTI VABARIIGI KODANIK
3. MA OLEN IGAPÄEVANE LIIKLEJA
4. TULEOHUTUS
5. LOODUSKAITSE
6. ILU MEIE SEES JA MEIE ÜMBER
7. TERVIS.ISIKLIK HÜGIEEN.
8. IGA INIMENE – NII SUUR KUI VÄIKE –
PEAB TUNDMA JA AUSTAMA KÄITUMISNORME

9. KALENDAARIUM 1999 / 2000 õ.- a.
10. TEADMISED USUNDITEST JA KIRIKUST
11. KEHAKULTUUR JA SPORT
12. HOBIDEST
13. TÖÖ LASTEVANEMATEGA
RISTSÕNU IGA
VEERANDI
JUHTMÕTTEGA.doc

 

 

 

 

1. AINEPROGRAMMIDEST TULENEVAID TEEMASID

1. Ausus

2. Andestamine

3. Abivalmidus

4.Õiglus

5. Kohusetunne

6.Vastutustunne

7. Pingutus

8. Tähelepanu

9. Püsivus

10. Korralikkus

11. Enesekontroll

12. Heategu

13. Kinkimine

14. Sõprus

15. Algatusvõime

16. Leidlikkus

17. Rõõm ja mure

18. Aeg. Hinda aega

19. Töörõõm

20. Mina ise väärtustan oma nime

21. Kodu

22. Minu vanemad. Minu vanavanemad

23. Minu lähisugulased

24. Manala

 

 

2. MA OLEN EESTI VABARIIGI KODANIK

1. Eesti Vabariik. Riigi mõiste

2. Eesti Vabariigi tekkimine. Aastapäev - 24. veebruar

3. Vabadussõda.

4. Eesti Vabariik enne II Maailmasõda

5. Nõukogude ja Saksa okupatsioon. Küüditamine (14. juuni 1941)

6. Taasiseseisvumine. Taasiseseisvuspäev – 20. august.

7. Sümboolika – Eesti Vabariigi lipp, lipuheiskamise päevad. Vapp.

8. Hümn.

9. Valitsemissüsteem : vallavalitsus – maavalitsus – Eesti Vabariigi valitsus – Riigikogu.

 

 

3. MA OLEN IGAPÄEVANE LIIKLEJA

1. Minu koolitee. Jalakäija kohustused

2. Liiklusmärgid minu kodu - kooliteel

3. Helkuri kandmine on kohustuslik

4. Bussipeatus. Bussi sisenemine ja väljumine. Tee ületamine

5. Liikluseeskiri lubab õuealal mängida. Milline on minu koduõu? Millised ohud võivad mind varitseda?

6. Jalgratas. Kes ja kus võib sõita jalgrattaga?

7. Libe tee

8. Foor

9. Liiklusvahendite liigid

10. Käitumisreeglid linnatänavatel

11. Ristmiku tüübid

12. Ühe- ja kahesuunaline tee.

13. Mõisted – pidurdusteekond, peatumisteekond

14. Tegutsemine liiklusõnnetuse korral

15. Päästeteenistusega kontakti saamise võimalused

 

 

4. TULEOHUTUS

1. Kütteseadmed – ahiküte, keskküte, elektriküte

2. Gaasi kasutamine

3. Küünalde kasutamine

4. Kütteained – puud, turvas, brikett

5. Kiirestisüttivate ainete hoidmine kodus

6. Tikud

7.E smased tulekustutusvahendid

8. Kontakti otsimine päästeametiga- telefoni kasutamine, lähim telefon

9. Mida ja kuidas teatada õnnetusest?

 

5. LOODUSKAITSE

1. Milleks vajame looduskaitset?

2. Inimene ja loodus

3. Eluta looduse kaitse. Vesi, maapind, mullastik, maavarad, energiavarud

4. Taimestiku kaitse

5. Metsade kaitse

6. Loomastiku kaitse

7. Kalandus,jahindus

8. Maastikuhooldus

9. Kodukoht ja looduskaitse

10. Looduskaitseobjektid. Looduskaitsealad

 

6. ILU MEIE SEES JA MEIE ÜMBER

1. Puhtus ja kord meie ümber

2. Inimese välimus ja riietus

3. Ilu meie ümber- kodus ja koduümbruses; koolis ka kooliümbruses

4. Kodukaunistamise põhimõtted ja võimalused

5. Ilu meie ümber ja puhtus

6. Kodupaiga looduse ilu

7. Kodupaiga värvid eri aastaaegadel

8. Ilu inimestevahelistes suhetes

9. Igas töös ja tegevuses peitub ilu

10. Kunst ja inimene

11. Kunst meie kodus

12. Kunst ja loodus

13. Meie maakonna kunstnikest

 

7. TERVIS. ISIKLIK HÜGIEEN

1. Tervishoiukorraldus Eesti Vabariigis

2. Tervishoiu profülaktiline suund

3. Arstiabi korraldus minu elupaigas. Esmaabi hankimine

4. Apteegid. Koduapteek

5. Tervishoid ja hügieen

6. Haiglad

7. Õhk. Ruumide õhustamine

8. Vesi. Looduslikud veeallikad.

9.Vee puhastamine

10. Minu elupaik– tervishoinõuded elamule – mikrokliima, kütmine, valgustus, ventilatsioon

11. Elupaiga puhastamine ja korrashoid

12. Isiklik tervishoid: ihupuhtuse eest hoolitsemine, jalanõud, riietus

13. Toit

14.Töötervishoid ja ohutustehnika kodus ja koolis.

15. Kehakultuur ja sport

16. Organismi karastamine

17. Koduümbrus, selle korrastamine ja kujundamine

18. Ravimtaimed

19. Nakkus- ja külmetushaigused

 

8. IGA INIMENE – NII SUUR KUI VÄIKE – PEAB TUNDMA JA AUSTAMA KÄITUMISNORME

1. Kooli sisekorraeeskirjad. Korrapidamine klassis.

2. Õpilasreeglid

3. Käitumiskultuurist- tagasihoidlikkus, loomulikkus, taktitunne, austa ennast ise ja austa teisi

4. Tervitamine

5. Austa vanemat inimest

6. Kehahoid kuulub hea tooni juurde

7. Käitumine erinevates paikades – kool, raamatukogu, sidekontor, kauplus, kino, tänav, liiklusvahendid

8. Käitumine matkateedel ja ja ekskursioonidel

9. Lauakombed

 

9. KALENDAARIUM 1999 / 2000 õ.- a.

21. september – madisepäev

23. september – sügise algus

29. september – mihklipäev

8. oktoober - lõikuspüha

14. oktoober - kolletamispäev

28. oktoober - Viljandis asutati lauluselts " Koit "

2. november - hingedepäev

10. november - mardipäev

14. november - isadepäev

25. november - kadripäev

28.november - advendiaja algus

30.november - andresepäev

13.detsember- luutsinapäev

21.detsember - toomapäev, jõuluaja algus

22. detsember - talvine pööripäev

17. jaanuar - tõnisepäev

02. veebruar - küünlapäev

24. veebruar - iseseisvuspäev

07. märts - vastlapäev

08. märts - tuhkapäev; naistepäev

14. märts - emakeelepäev

20. märts - kevade algus

23. märts - paastmaarjapäev

21. aprill - suur reede

23. aprill - ülestõusmispüha

23. aprill - jüripäev

01. mai - kevadpüha; volbripäev

14.mai - emadepäev

 

10. TEADMISED USUNDITEST JA KIRIKUST

1. Usunditest

2. Usk on lahutamatu osa kultuurist

3. Piiblist

4. Kirik

5. Kirikupühad -

advendiaeg

jõulud

vana-aasta õhtu

kolmekuningapäev

palmipuudepüha

suur neljapäev

suur reede

ülestõusmispühad

nelipühad

lõikustänupüha

hingedepäev

 

11. KEHAKULTUUR JA SPORT

1. Kehakultuur ja sport

2. Karastamine

3. Hommikuvõimlemine

4. Spordiriietus

5. Spordivahendid ja- varustus

6. Kehakultuur kodus ja koolis

7. Isiklikud rekordid- kajastamine

8. Parim klass/ kooli sportlane

9. Parimad sportlased Eestis ja mujal

10. Olümpiamängud

 

12. HOBIDEST

1. Kogumine pole ainult ajaviide

2. Mida kogutakse? - margid, postkaardid, tikutoosisildid, kivid, paberraha, mündid, raamatud, taimed, kompvekipaberid, jalgpallurite kaardid, korvpallurite kaardid, portreed, autogrammid, eksliibrised

3. Matkamine

 

13. TÖÖ LASTEVANEMATEGA

1. Koosolekud - üld- ja klassikoosolekud

2. Ühisüritused - sünnipäevad, matkad, ekskursioonid, teatrikülastused, spordi- ja mängudepäevad, jõulude tähistamine

3. Massimeedia ja kasvatustöö - sobivate saadete valimine ühisarutluseks, saadete jälgimine, arutelu ühisel kokkusaamisel

4. Töö raamatuga - kohustusliku lektüüri nimekirjade esitamine; isiklik raamatukogu; kohalik raamatukogu

5. Õppetöö - lahtiste tundide korraldamine, individuaalne töö lastevanematega