Sakala kõrgustik tõuseb Võrtsjärvest lääne pool ürgorgudest läbitud lavamaana. Sakala kõrgustiku kesk- ja lõunaosa ilmestab künklik moreenmaastik.
     Rutumägi (146 m
) on Sakala kõrgustiku kõrgeim koht.     
   
Sakala kõrgustiku põhja-ja loodeservaks on kunagise Balti paisjärve rannaastang, mille kõrgeimaks tipuks on Sürgavere mägi (kõrgus 128 m ).Kunagist rannajoont märgistavad rannikuluited ja rannavallid. Vanad rannaluited on enamasti 6-12 m kõrgused.
     Sakala kõrgustiku põhjaosa on vahelduva pinnareljeefiga: astangute, voorte, ooside, moreenkuplite ja looklevate jõeorgudega.
     Pealetungiva mandrijää liikumise tagajärjel on tekkinud Suure-Jaani voorestik.
7. Leia ja tähista see juuresoleval kaardil Suure-Jaani voorestik!

     Sakala kõrgustiku pinnamoe kujundamisel on väga oluliseks teguriks olnud vooluveed. Sakala kõrgustik on vanade orgudega liigestatud (Tänassilma-Viljandi-Raudna) ebaühtlase suurusega lavadeks.
   
Eestis leidub mitmeid sügavaid orge, mille põhjad jäävad tänapäeva merepinnast madalamale. Selletaoliste orgude olemasolu näitab, et veekogud, kuhu suubusid orge kujundanud jõed, pidid olema tänapäeva merepinnast palju madalama tasemega. Arvatakse, et need orud tekkisid enne viimast jääaega. Suurem osa sellistest vanadest orgudest on tänapäeval mattunud setete alla, mis kuhjusid orgudesse pärast jääaega.
     Ka Sakala kõrgustiku vanad orud on tekkinud juba enne viimast jääaega.     
    
Vanad orud on tugevasti mõjutanud reljeefi kujunemist jääajal. Jääaja alguses olid sügavad orud jää edasiliikumise teedeks, hilisjääajal aga kogunesid orgudesse mandrijää sulamisveed. Paljud vanad orud kõrgustiku põhjaosas on mattunud jääsetete alla, sügavaid orge on alles vaid Sakala kõrgustiku keskosas, Viljandi ümbruses. Pärast jääaega on orud jäänud kuivaks, vaid orgude põhjas looklevad väikesed jõed või asuvad järvesilmad.

8. Lisa Sakala kõrgustiku kaardile juurde absoluutsete kõrguste tähistamise skaala.
    Millise värviga peaksid tähistama Sakala kõrgustiku ürgorud? Värvi kõrgustiku kaart!