Kiilkiri, koolid ja kirjandus

    Sumeri vanimaid kirjalikke muistiseid dateeritakse tänapäeval umbes aastast 3300 e Kr. Need on sajandi või kahe võrra vanemad egiptuse kõige vanematest kirjalikest allikatest, mis pärinevad umbes XXX sajandist e Kr. Kuid Egiptusel on jällegi teine eelis, kõige vanemaid kirjalikke leide osatakse vabalt lugeda, ent sumerite kirjaga on tõsised probleemid säilinud tänapäevani.
     Piltkiri, vanim teadaolev kiri üldse, on oma olemuselt lihtne. Selle märgid väljendavad terveid sõnu. Näiteks, kala kujutis tähendab sõna "kala", eeslipea kujutis sõna "eesel", taevatähe kujutis tähendab nii "taevast" kui ka "jumalat", jala kujutis "käimist" jne.

     Vähem kui poole aastatuhandega läbisid sumerid tee, mis algas piltkirjaga ja lõppes selle muutumisega nn kiilkirjaks.
     Kiilkirja uurijaid jahmatas kõige rohkem selle keerulisus. Kuigi kasutati kõigest viit kiilu - horisontaalset, vertikaalset, viltust ülalt alla, viltust alt üles ja nn nurkkiilu, moodustati nendest peaaegu loendamatul hulgal erinevaid kombinatsioone.

     Ent Mesopotaamia kohmakas kirjaviis ja suured kirjutusvahendid muutsid kirjutamise võrdlemisi tülikaks. Savist raamatuil ja vihikuil oli suur puudus, nad olid rasked ja kohmakad. Viiekümneleheküljeline raamat kaaluks savile kirjutatuna umbes 50 kilogrammi.

meso8.jpg (57378 bytes)

1. Miks asendus piltkiri aegamööda kiilkirjaga?
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

    Kirjutamisel suruti teravaotsalise tikuga märke pehmesse savitahvlisse, mis seejärel pandi päikese kätte kõvenema. Peale savi polnud teist materjali, mis oleks  kirjutamiseks kõlvanud.
    See moodus aeglustas kirjutamist märgatavalt, kuid see-eest olid valmis tahvlid väga vastupidavad. Meie aja arheoloogid on leidnud neid tuhandete viisi ja need on veel nüüdki selgesti loetavad.

     Egiptuses oli kirjutusmaterjaliks papüürus, mida tehti Niiluse kaldail rikkalikult kasvavast erilisest pilliroost.

2. Miks kirjutati  muistses Mesopotaamias savile?
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................