2. Kes on loomad?
Kas elus või eluta asi?  Kas loom või taim?

Elusolendeid eristab eluta asjadest liikumine, söömine, kasvamine ja järglaste saamine. Elus asjad liiguvad ise, eluta asju peab miski liigutama.
Koer ja mängu-koer. Nende võrdlemine.

liigub ise hingab sööb kasvab saab järglaseid Kas on elusolend?
koer
mängu-koer
Elusolendid - taimed ja loomad.

Taimed saavad kasvada ja areneda. Taimed ei saa minna aktiivsele toidujahile, sest nad ei liigu kohalt.
Loomad otsivad aktiivselt endale toitu sest nad saavad liikuda ühest kohast teise.
Otsime klassist elusaid ja eluta asju.

Mida ma saaksin teha, kui ma oleksin taim? Mida ma saaksin teha, kui ma oleksin loom?

Milliseid liigutusi teevad taimed - õite sulgemine ja avamine vastavalt päikesele, õie pööramine päikese poole, ronitaimed liigutavad oma varsi ringikujuliselt, et leida tuge. Millised asjad eristavad loomi taimedest.

" Minu lemmikloomad ".

Savi, voolimisalus, voolimispulk, lapp.
Ühest savitükist looma kehaosade venitamine ja pigistamine.
Kujutada looma erinevates asendites, panna pinginaabrite loomad omavahel suhtlema.

Emakeel

Normaalteksti lugemise harjutamine. Küsimuste kes? ja mis? kasutamine küsilause moodustamisel.

Esimese töölehe tekst on esitatud kitsamas veerus, mis hõlbustab lugemist ja ühelt realt teisele siirdumist lugemisel.
Lõigud on lühikesed, sisaldades üks-kaks lauset.
On aeg meenutada, et lause kannab üht mõtet ja lõigu laused moodustavad sisulise terviku.

Esimese ülesande puhul oleks otstarbekas valmistada eelnevalt plakat või varjatud tahvel eeldatavate sõnadega, mille seas on siiski ka selliseid sõnu, mis lähiümbrusega ei seondu. Pärast arutelu võib selle avada. Siis on võimalus otsustada, mis sobib, mis mitte.
Kui vaja, saab arutada ka seda, miks ei sobi. Nii tekib võimalus ka kaugelt lugemiseks
(NB! selles eas peab sageli vahelduma lugemine lähedalt ja kaugelt, et ei kinnistuks lühinägelikkuse, kuna lastel on eaga seonduv lühinägelikkuse periood).

Selle teema puhul on küsimuste kes? ja mis? esitamine vahetult teemaga seonduv, sellest välja kasvav ja ei teki seda emakeele puhul sageli kasutatavat traditsioonilist, kuid loodusõpetusega vastuolus olevat selgitust (elus-elutu).