6. teema: MEELED, MEIE UKS MAAILMA.

Tsükli eesmärk: Kõike, mis inimesi ümbritseb, saab tajuda vaid meelte kaudu. Inimese meeled võtavad vastu valgus-, heli- ja soojusimpulsse ning moodustavad saadud teadete arvel tervikliku maailmapildi. Nii muutub lihtsate füüsikatõdede õppimine laste jaoks mõtestatuks.

Nägemismeel eristab valgust ja värve. Lapsed uurivad, kuidas inimesed näevad ning millised omadused on valgusel. Kõrvadega eristavad inimesed helisid. Uuritakse, millest tekivad helid ja kuidas me saame ise helisid teha. Peale nägemise ja kuulmise on inimesele tähtsad ka kompimismeel, maitsmis- ja haistmismeel. Uuritakse, kuidas töötavad need meeled.

Emakeel: Piltliku tähenduse lihtsamate juhtude mõistmine, poolitamise põhimõtted.

Matemaatika: Tekstülesanded - koostamine ja lahendamine, ühetehtelised ülesanded; võrratus;kellaaeg.