8. teema: Linnulennul üle Eestimaa.

Tsükli eesmärk:
Fenoloogiliste vaatluste tabelite täitmise õppimine.
Anda kätte fenoloogiliste vaatluste jaoks tabelid ja hakata vaatlema, millal lilled õide puhkevad, linnud saabuvad, puud lehte lähevad.
Vaatlustulemusi saab kasutada teemas "Aastaring segametsas".

Emakeel: Kava koostamine jutukese põhjal.
Matemaatika: korrutamine ja jagamine 20-piires, tekstülesannete koostamine ja lahendamine.
Milline on minu kodumaa? Kus ta asub ja milline on siinne loodus? Hea on neile küsimustele vastata ühtse õppetsükli raames.
Kõigepealt õpivad lapsed tundma Eesti geograafiat ja lihtsaid põhitõdesid plaanidest, kaartidest ning ilmakaartest.
Kuna maad kujutatakse kaartidel justkui linnulennul nähtuna, siis on geograafia õppimine seostatud rändlindude eluga.
Õppetsükli teises osas tutvustatakse tähtsamaid biotoope - metsa, sood ja raba.
Lapsed saavad teada, millised taimed seal kasvavad ja kes seal elavad.
Et kõik paremini selgeks saaks, koostavad lapsed ise uurimusi lindudest, loomadest ja taimedest ning uurivad tsükli lõpus väliekskursioonil ka tegelikku metsa ja niitu.

Lisalugemist Eesti loomadest leiab ka Internetist:
Eesti selgroogsed
Lülijalgsed
Putukad
Eesti Päevaliblikaid TÜ Zool. Muuseumist

Teod
Eesti taimed
Eesti Loodus
Looduse Leheküljed Internetis
Koolilaste keskkonnauurimisprogrammi Globe, mille raames uuritakse puid.
Kevade saabumist võib vaadelda ka projekti
Projekt "Tere kevad" materjale kasutades.