5-6. Madalikud ja kõrgustikud.

Kuidas näevad linnud enda all mägesid ja tasandikke , metsi ja lagendikke, linnu ja külasid?
Kuidas kujutatakse maapinna erinevusi kaartidel.

Värvuste tähendused kaardil. Kõrguste ja sügavuste kujutamine kaardil.
a)Veekogude sügavusskaala.
Uurime veekogude sügavusskaalat.
Milline on Läänemere sügavus?
b)Maismaa kõrgusskaala.
Maismaa kõrgusi mõõdetakse alates merepinnast.
Ulatuslikke madalaid alasid nimetatakse madalikeks, seal on maapind kuni 50 m kõrgune.
Ulatuslikke alasid, mis on merepinnast kõrgemad kui 100 m nimetatakse kõrgustikeks.

Millised on kõrgustike kõrgemad tipud?
Mis on absoluutne ja mis on suhteline kõrgus.
Absoluutne kõrgus on pinnavormi kõrgus merepinnast mõõdetuna.
Suhteline kõrgus on mäe kõrgus maapinna suhtes.
Teha graafik ruudulisele paberile Eesti kõrgematest mägedest.
Vertikaalteljele kõrgused, iga ruut 10 meetrit, horisontaalteljele mägede nimed.
Milline on Eesti kõrgeim mägi?
Milline on Eesti kõrgeim kõrgustik?
Eesti kõige...
Noored mäed

Arvutused mägede kõrgustega,
näit. Suur Munamägi + Väike Munamägi = jt.

Kaardi täitmine.
a)Millise rohelisega tähistatakse alad, mis on madalamad kui 50 meetrit?
Värvime kontuurkaardil Eesti tähtsamad madalikud: Lääne-Eesti, Võrtsjärve ja Peipsi madalik.
b)Millise värviga tähistatakse alasid, mis on kõrgemad, kui 100 meetrit?
Värvida kontuurkaardil 4 Eesti kõrgustikku: Haanja, Otepää, Sakala ja Pandivere kõrgustik.