III KLASS 1. TEEMA: Läki kalale!

Õppetsükli jooksul tutvutakse lähemalt eluga veekogus. Et vee-elustiku õppimine ka poistele huvi pakuks, siis võib paljusid teemasid seostada kalapüügiga. Võimalusel viibitakse veekogu ääres või sisustatakse akvaarium.
Tsükli jooksul õpivad lapsed tundma erinevaid tiigi asukaid ja hakkavad aru saama seostest, mis valitsevad tiigi taimeriigi ja loomariigi vahel.
Seejärel õpitakse tundma ka elusolendeid erinevates merevööndites. Ookean pakub oma rikkustega lastele palju põnevust, eriti, kui näidata lisamaterjalina palju pilte.

Emakeeles on eelkõige kordamisaeg, mil tuletatakse meelde põhilisi asju I ja II klassis õpitust, kasutades töölehtedel olevaid tekste. Ka matemaatika tekstülesandeid on hea kasutada tekstide iseloomulike tunnuste vaatlemiseks ja harjutusteks (ülesannetest jutustuseks, dialoogiks jms.). Põhitähelepanu pööratakse teksti õigele ja ladusale lugemisele ning õigekirjale. Emakeelealase töö moodustavad ka kõik teemajärgsed lünkade täitmised ja oma arvamuste avaldamised (korralikud laused, käekiri, lause piiritlemine, õiged lõpumärgid, eelnev suuline läbiarutamine ja sõnastuse täpsustamine). Lapsi suunatakse otsima tundmatute sõnade tähendusi ja kasutama neid sõnu uutes seostes.
Korratakse sõnade silbitamist ja poolitamist. Määratletakse j ja silbi suhe.
Matemaatika: Liidetav, summa, vähendatav, vähendaja, vahe; liitmine ja lahutamine üleminekuga täiskümnetest; avaldis; sulgude kasutamine
avaldises; võrdused ja võrratused; ühe- ja kahetehtelised tekstülesanded.