ENESEKONTROLLI JA NUPUTAMISE ÜLESANDED

2. Pane arvude vahele tehtemärgid ja sulud nii, et vastus oleks õige! 

1  1  1  1  1 = 110

1  1  1  1  1 = 110

1  1  1  1  1 = 110

1  1  1  1  1 = 110

1  1  1  1  1 = 110

3. Leia tähe arvväärtus! 
Vajadusel teosta tehted vihikus.

836 - 6 = y + 800, y = ..........
405 + a = 470 - 30, a = ..........
3 805 : b = 700 + 61, b = .......... 

4. Moodusta numbritest 0, 4 ja 7 
kõige suurem ja kõige väiksem 
arv (numbrid ei tohi korduda)!

Kõige suurem arv: ..........
Kõige väiksem arv: ..........

5. Ristkülikukujulise köögi pikkus on 5 m ja laius 3 m. 
Põrand kaeti värviga ja põranda servad ääristati liistuga. 
Mitu ruutmeetrit põrandat tuli värvida ja mitu meetrit kulus liistu?

........................................................................................................................
........................................................................................................................
Vastus: ...........................................................................................................

6. Ristküliku lähisküljed on 4 cm ja 7 cm ning ruudu külg 6 cm.
Kumma kujundi pindala on väiksem ja mitme ruutsentimeetri võrra?

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Vastus: ............................................................................................................

7. Aeda istutati 656 lilletaime. Kui esimesele  peenrale oli istutatud 80 taime, siis jaotati ülejäänud taimed võrdselt 12 peenra vahel. 
Mitu taime istutati esimesele peenrale rohkem kui igale ülejäänule? 
Vajalikud tehted teosta vihikus.

8. Mõtle sõbra tarvis välja 
üks nuputusülesanne! 

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................