ARVUD 0 JA 1 TEHETES 

1. Kirjuta iga reegli juurde sobiv näide!

* Arvule 0 liitmine või arvust 0 lahutamine arvu ei muuda.
......................................................................................................................
* Võrdsete arvude vahe on 0.
.....................................................................................................................
* Kui jagatav on 0, siis jagatis on 0.
......................................................................................................................
* Nulliga ei saa jagada.
...................................................................................................................... 
* Arvu korrutamine ja jagamine 1-ga arvu ei muuda.
......................................................................................................................
* Võrdsete arvude jagatis on 1.
.....................................................................................................................

2. Arvuta peast.