eLehed

TÄHTPÄEVAD
LISAMATERJALIDE KOGUD
LUGEMISKONTROLLID
NÄIDENDID 1.-6.kl

KONTROLLTÖÖD
FUNKTSIONAALNE LUGEMINE
REFERAADID
TÖÖPLAANID JA AINEKAVAD
 

I KLASS
1. Per aspera ad astra
2. Perekond ja kodu
3. Kohvik
4. Elutu maailm
5. Mängime loomaaeda
6. Mina ise
7. Muistendid
8. Taimede elu

II KLASS
1. Dinosaurused
2. Joostes läbi aja
3. Oleme üksteisega seotud
4. Täna mängime elu
5. Köögiteadus
6. Meeled- meie uks maailma
7. Ajakirjaniku leib
8. Linnulennul üle Eestimaa

III KLASS
1. Läki kalale
2. Ilmajaam
3. Kuidas hoida maad
4. Rahvakunst
5. Jõud ja liikumine
6. Sihid silmapiiril
7. Miks me naerame
8. Talu

 

IV KLASS
1. Kosmos
2. Olid ajad...

3. Maakera tulerõngas
4. Nukuteater
5. Energia saladused
6. Kelleks saada?/

    Arvutimina
7. Riik läbi aja
8. Kättpidi poliitikasse
9. Liigitame loodust

V KLASS
1. Tähelepanu, hädaolukord!

2. Keemia meie ümber
3. Teated kauguste tagant
4. Eeposekangelased
5. Eestimaa läbi sajandite
6. Raamat
7. Elukeskkond
8. Hakkame kodu looma


VI KLASS
1. Eestimaa loodus
2. Seitse maailmaimet - vanad idamaad
3. Linnastumine
4. Sõprus
5.Vana-Kreeka - müüdid ja tegelikkus

6. Suhtlemise ABC
7. Uue elu sünd
8. Rooma impeerium
9. Loomade käitumine

 

Loodusained

Emakeel

Matemaatika

VII KLASS
1. Kaardid
  
2. Kliima ja taimed
3. Maailm täis aatomeid
4. Vesi
5. Geoloogia  
6. Selgroogsed loomad  
7. Kütused      

8. Kooselu  

VII KLASS
1. Sõnaliigid. Sõnavorm. Hääliku pikkus. Astmevaheldus
2. Käänamine. Nimisõna
3. Nimisõna. Omadussõna
4. Arvsõna. Asesõna. Käändsõna kordamine
5. Tegusõna
6. Tegusõna
7. Tegusõna. Protokoll
8. Muutumatud sõnad
9. Sõnaliikide ja nende ortograafia kordamine. Tekstiõpetus
VII KLASS
1. Ratsionaalarvud
2. Ratsionaalarvud
3. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand ja lineaarvõrratus
4. Võrdeline ja pöördvõrdeline seos. Lineaarfunktsioon
5. Geomeetria
     

Loodusained

Emakeel

Matemaatika

VIII KLASS
1. Mikroskoopiline maailm
2. Gloobuse sünnilugu
3. Maakera loodusvöötmed               
4. Kuidas avastati elemendid?
5. Keemilised reaktsioonid
6. Selgrootud loomad                           

VIII KLASS
1. Häälik. Lause. Öeldis ja alus
2. Öeldistäide. Sihitis. Määrus. Täiend. Lisand. Kirjandi ülesehitus
3. Sulghäälik. Lihtlause. Koondlause. Koosolek. Diskussioon. Vestlus         

4. Koondlause. h sõna algul. i ja j-i õigekirjutus. Kirjandi stiil
5. Liitlause. Rindlause. Põimlause
6. Liitlause. Tsitaat. Üte. Otsekõne Sõnavõtt. Ettekanne
7. Kaudkõne. Häälikuortograafia. Kirjandi põhiliigid. Referaat. Essee
8. Lauselühend. Rektsioon
9. Lause. Ortograafia kordamine. Ametlik stiil
VIII KLASS
1. Tehted astmetega. Üksliikmed.
2. Hulkliige
3. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem
4. Defineerimine ja tõestamine
5. Geomeetria 
6. Ruutvõrrand     
Loodusained Emakeel Matemaatika
IX  KLASS
1. Metallid ja mittemetallid
2. Süsinikuühendid
3. Rakud
4. Inimese anatoomia
5. Pärilikkus
6. Evolutsioon
7. Keskkond
8. Euroopa
9. Selgroogsete ja selgrootute elundkonnad

IX KLASS
1. Häälik. Täht. Kirjandimaterjal

2. Keel. Kirjandi kava, ülesehitus
3. Algustäheortograafia. Nimede käänamine. Lauseliikmed. Kirjandi stiil
4. Lauseõpetus. Sõnastusvead
5. Lauseõpetus. Sõnaliigid. Lausestus
6. Kokku- ja lahkukirjutamine. Funktsionaalstiilid
7. Kokku- ja lahkukirjutamine. Kirjandi põhiliigid
8. Lühendamine. Sõnavara rikastamine. Kirjandi põhiliigid
9. Sõnaraamatud. Ortograafia kordamine. Karakteristika. Arvustus

IX KLASS
1. Kordamine

2. Ruutfunktsioon
3. Hulknurkade sarnasus
4. Täisnurkne kolmnurk
5. Ratsionaalavaldised ja murdvõrrandid
6. Pöördkehad
7. Kordamine

     

Loodusained

   
X KLASS
1. Organismide keemiline koostis
2. Raku ehitus ja talitlus
3. Ainevahetus ja energeetika
4. Paljunemine ja areng
5. Pärilikkus
6. Ökosüsteem
7. Evolutsioon
   
 MOODNE KORDAMINE  IDEED    PSÜHHOLOOGIATESTID    

MIKSIKEse eLehtede valmistamist on toetanud:

 

© 1994 - 2008 Miksike