Tulemus: NAN
Leht: 23
Aeg: --:--

1) 0,001 * 992 =
2) 0,001 * 811 =