Tulemus: NAN
Leht: Kirjuta kümnendmurruna meetrites
Aeg: --:--

1) 9 dm
2) 1 cm
3) 34 cm
4) 350 cm
5) 12 mm