Tulemus: NAN
Leht: Vahe ruudu valem
Aeg: --:--

1) (1 - 3p)² =
1 - 6p + 9p²
1 - 9p²
1 - 6p - 9p²
1 - 6p + 3p²
2) (2m - 0,1n)² =
4m² - 0,4mn + 0,01n²
4m² - 0,4mn + 0,0n²
4m² + 0,4mn + 0,01n²
4m² - mn + 0,01n²
3) (2c - c)² =
4c² - 4c² + c²
4c² + 4c² + c²
4c² - 2c² + c²
4) (2a - b)² =
4a² - 4ab + b²
4a² - 4ab - b²
4a² - 2ab + b²
2a² - 4ab + b²
5) (5v - 7u)(5v - 7u) =
25v² - 70uv + 49u²
25v² - 35uv + 49u²
25v² - 70uv - 49u²
5v² - 70uv + 7u²